Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Dane obiektu >>> Tworzenie własnych formatów

Tworzenie własnych formatów

Tworzenie formatów dla obiektów typu ogólnego.

Dane obiektów w tym formacie wyświetlane są w takiej samej postaci w jakiej zostały wprowadzone. Nie będą jednak wyświetlane zera wiodące, ani kończące w liczbach. Ponadto zapis typu 123.456,78 zostanie przekształcony w zapis 123456,78. Liczby większe niż 1000000 zostaną wyświetlone w tzw. postaci naukowej, czyli liczba 123456789 zostanie przekształcona na 1,23457e+008.

Gdy chcesz automatycznie dopisywać jakiś tekst do wprowadzanych danych powinieneś skorzystać ze znaku "&". Np. po wprowadzeniu własnego formatu typu:

"Ciężar: " & " kg"

wprowadzenie do tego pola liczby 23 spowoduje wyświetlenie zdania:

Ciężar: 23 kg

Tworzenie formatów dla obiektów typu data i godzina.

Możesz wprowadzać następujące formaty dla daty i godziny:

Format
Przykład wyniku
Opis wyniku
d
5
wyświetlenie dnia miesiąca bez zer wiodących
dd
05
wyświetlenie dnia miesiąca z zerami wiodącymi
ddd
Nie
wyświetlenie dnia miesiąca jako skrótu dnia tygodnia
dddd
Niedziela
wyświetlenie dnia miesiąca jako pełnej nazwy dnia tygodnia
M
4
wyświetlenie miesiąca jako liczby bez zer wiodących
MM
04
wyświetlenie miesiąca jako liczby z zerami wiodącymi
MMM
Kwi
wyświetlenie skrótu nazwy miesiąca
MMMM
Kwiecień
wyświetlenie pełnej nazwy miesiąca
yy
95
wyświetlenie skrótu roku w postaci dwucyfrowej
yyyy
1995
wyświetlenie pełnego zapisu roku
h
3
wyświetlenie godziny bez zer wiodących
hh
03
wyświetlenie z zerami wiodącymi
mm
45
wyświetlenie minut (zawsze w postaci dwucyfrowej)
ss
10
wyświetlenie sekund (zawsze w postaci dwucyfrowej)
am lub AM
 
wyświetlenie czasu "12-godzinnego" z symbolem zdefiniowanym w panelu sterowania systemu
inne symbole
 
Część znaków jest wyświetlana tak jak zostaną one wpisane, są to: spacja, znak tabulacji, separator listy (zdefiniowany w panelu sterowania) i tekst ujęty w cudzysłów. Jeżeli chcesz umieścić znak cudzysłowu w tekście musisz go poprzedzić znakiem "\".

Tworzenie formatów dla obiektów typu liniowo-kątowego.

Możesz określać formaty wymiarów liniowych i kątowych w systemach: metrycznym, angielskim i drukarskim. We własnym formacie nie możesz mieszać różnych systemów. W każdym tworzonym formacie musisz podać dwie pozycje, pierwszą dla jednostki głównej (np. metry) i drugą dla jednostki podrzędnej (np. centymetry), z tym że wpisując wartości podajesz tylko wielkość w jednostce podrzędnej, a program sam przeliczy na zapis w jednostkach głównych i podrzędnych.

Możesz wprowadzać następujące formaty:

Symbol Jednostka
mi mila
yds jard
ft lub ' (apostrof) stopa
in lub " (cudzysłów) cal
km kilometr
m metr
cm centymetr
mm milimetr
pica pica
punkty lub pts punkt
cycero cycero
didot didot
stopnie stopień (dla kątów)

Tworzenie formatów dla obiektów typu liczbowego.

Możesz wprowadzać następujące formaty:

Format
Typ
Znaczenie
0
Cyfra
Symbol 0 jest zamieniany zawsze na cyfrę. Jeżeli wprowadzona liczba ma mniej cyfr niż liczba zer podana w formacie to są wyświetlane dodatkowe zera. Np. liczba 1,23 w formacie 00,0000 wyświetlona zostanie jako 01,2300. Jeżeli liczba ma więcej cyfr niż zdefiniowano, to wyświetlone zostaną najbardziej znaczące, np. liczba 12,34 w formacie 0,0 zostanie wyświetlone jako 12,3.
#
Cyfra
Rezerwowanie miejsca na symbol grupujący cyfry.
. (kropka)
Symbol
Symbol grupujący cyfry.
, (przecinek)
Symbol
Przecinek dziesiętny.
$
Waluta
Wyświetlenie znaku waluty.
/?
Ułamek
Wyświetlenie liczby jako ułamka (często w postaci przybliżonej), np. liczba 1,73, w formacie #.##0/81 zostanie wyświetlona jako 1 59/81.
K
Symbol
Wyświetlenie liczb w formacie tysięcy. Np. liczba 12345 w formacie 0,0 K zostanie wyświetlone jako 12,3 K.
M
Symbol
Wyświetlenie liczb w formacie milionów. Np. liczba 1234567,8 w formacie 0,0 M jest wyświetlana jako 1,2 M.
%
Procent
Wyświetlanie liczb w formacie procentowym. Np. liczba 1,2 w formacie 0,0% wyświetlana jest jako 120,0%.
E+00 lub e+00
Notacja
Wyświetlanie liczb w notacji naukowej. Np. liczba 12345,6 w formacie 0,00e+00 jest wyświetlana jako 1,23e+04.
- (minus)
Symbol
Określenie miejsca wyświetlania znaku liczby ujemnej. Np. liczba 12,345 w formacie #,##0- wyświetlana jest jako 12,345-.
  Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Dane obiektu >>> Tworzenie własnych formatów